ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

จากกิจกรรมร่วมสนุกการลงทะเบียน

รางวัลผลิตภัณฑ์ซอลเจลล่าขนาดจริง 20 รางวัล

  • 1 ศศิประภา ขาวฟอม
  • 2 มาลินี บุญอนันต์
  • 3 ศิริอัญญา หาเรือนจันทร์
  • 4 สิริพาพร ยิ่งยวด
  • 5 กัลยรัตน์ เกิดกุลรัตน์
  • 6 สุพัตรา กลั่นยิ่ง
  • 7 นารีรัตน์ จันทร์สิงห์
  • 8 น.ส.พิจิตรา จันทะไทย
  • 9 นางสาวปฐมา เชาว์น้ำทิพย์
  • 10 มารียานา รอแม
  • 11 น.ส. บาซีเราะฮ์ เถาะ
  • 12 กัญชพร ขวัญทอง
  • 13 พัชรินทร์ สงวนต้นกัลยา
  • 14 พรพิมล ศรีรอด
  • 15 นภสร วรวัฒนากุล
  • 16 นส.วราภรณ์ ลักขณาวุฒินันท์
  • 17 นส.ริษฎา ฉิมประดิษฐ
  • 18 สิริมา เชียงเชาว์ไว
  • 19 กัญสิตา มหารชพงศ์
  • 20 น.ส อลิสา แก่นตะเคียน

รางวัลผลิตภัณฑ์ซอลเจลล่า ไวพ์ 4 ซอง 30 รางวัล

  • 1 นภารัตน์ พิมพ์ชัยภูมิ
  • 2 สายพิน แก้วปวงคำ
  • 3 กรรณิกา ทองบุญอยู่
  • 4 น.ส. เบญจวรรณ จู่มา
  • 5 นริศรา สุวรรณมาโจ
  • 6 ปราณี บุญเกิด
  • 7 ณัฐธยาน์ พัฒน์จิรวัชร
  • 8 ธนัญชนก คุณสิน
  • 9 กัลยกร มณีกิจ
  • 10 สุกัญญา แสนโสภา
  • 11 ริชซ่า อิตางาคิ
  • 12 ปิยะธิดา ฤทธิ์มาร
  • 13 น้ำฝน พันธุ์โอสถ
  • 14 เพ็ญนภา ลอยฟ้า
  • 15 กนกวรรณ แสงนวล
  • 16 ฤทัยรัตน์ สมบูรณ์ทรัพย์
  • 17 ปิยนุช บรรจง
  • 18 สุภาพร แก้วปวงคำ
  • 19 ภัทรียา มั่นทอง
  • 20 นันทิยา มาลาสาย
  • 21 ดารารัตน์ เรืองสุขวรรณา
  • 22 พรนิภา เจริญศรี
  • 23 นงณภัส พบมงคลชัย
  • 24 รัตติยา เคหะธรรม
  • 25 กัลยรัตน์ นามคันที
  • 26 อักษรสวรรค์ สีบุญ
  • 27 น.ส ปาลิดา เมฆบังวัน
  • 28 แพรวพรรณ แร่เงิน
  • 29 ภัคจิรา พชรธนาพร
  • 30 นส.จุฬารัตน์ สมิตชัยจุฬารัตน์

ทางบริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลให้ภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศผลผู้โชคดี

มีจำหน่ายที่โรงพยาบาล และร้านขายยาทั่วไป